FACT-team

I FACT-team vert behandlinga flytta ut av kontor og institusjon til der pasienten bur eller oppheld seg.

Målgruppa til FACT-teamet er personar over 18 år med alvorleg psykisk liding, med omfattande funksjonsnedsetnad. I tillegg kan dei til dømes ha rusproblem, eller ikkje klare å gjere seg nytte av eller følgja opp dei vanlege behandlingstilboda. Tilbodet er til menneske med behov for behandling over lang tid.

Trykk her for å lese meir om FACT-team og korleis du kjem i kontakt med dei


Sist oppdatert: 10.02.2023
Publisert: 08.06.2020