HeimOm kommunenTilgjengelegheitserklæring

Tilgjengelegheitserklæring

Kva gjeld denne erklæringa for? 
  • Denne tilgjengelegheitserklæringa gjeld for nettsida til Gulen kommune.
  • Erklæringa gjeld ikkje andre subdomene under gulen.kommune.no, til dømes kommunen si innsynsløysing og skjemaløysing.
Kven er ansvarleg for nettstaden?

Leiar for Innbyggarservice har systemansvar for gulen.kommune.no og skal i tillegg til å halde nettstaden oppdatert:

  • sikre riktig og relevant innhald saman med fagområda
  • sikre klart språk
  • sikre god universell utforming

Vi følgjer standarden "Retningslinjer for universell utforming av nettinnhald (WCAG) 2.1."

Trykk her for å sjå meir om WCAG 2.1-standarden på digitaliseringsdirektoratet sine nettsider.

Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet går føre seg i samarbeid med vår tekniske leverandør Sem & Stenersen Prokom.

Trykk her for meir informasjon om vår tekniske leverandør på prokom.no.

Slik jobbar vi med nettsida vår

Universell utforming, klarspråk og tilgjengelegheit er sentralt i arbeidet med nettsida vår.

For å kvalitetssikre nettsida bruker vi analyseverktøyet Monsido.

Vi jobber vidare med innhaldet på nettsida med mål om at alt innhald skal vere best mogleg universelt utforma.

Vi skal mellom anna:

  • oppretthalde og videreutvikle universelt utforma nettside
  • bruke klart og tydelig språk
  • tilpasse innhald og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1
  • sikre universell utforming ved valg av tredjepartssystem og utvikling av eksisterande system
  • rydde opp i PDF-filer og erstatte filer som ikkje oppfyller dagens krav
Status for samsvar med krav

Gulen.kommune.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA.

Å vere delvis i samsvar, betyr at det er brot på 8 av 47 krav i regelverket.

Vi jobber no med å utbetre desse med mål om å vere heilt i samsvar med regelverket.

Status for andre løysingar knytt til nettsida til kommunen
Tilgjengelegheitserklæring for app

Vigilo barnehage

Ynskjer du meir informasjon om krav til universell utforming?

Trykk her for å sjå den komplette gjennomgangen av krava i UU-sjekken til Boost.ai

Gje oss tilbakemelding

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller går du glipp av innhald fordi nettsidene ikke er godt nok universelt utforma?

Send ein e-post til postmottak@gulen.kommune.no, eller ta kontakt med ansvarleg for nettsida:

Leiar Innbyggarservice, Anne-Line Kvame

Telefon: 57 78 20 10


Sist oppdatert: 29.01.2024
Publisert: 30.01.2023