Forureining

Luftforureining

Kommunen skal sørgje for at det vert gjennomført tiltak dersom det er fare for at krava i om lokal luftkvalitet i Forurensningsforskriften vert overskride. Det er dei ansvarlege for forureininga som må koste nødvendige tiltak og utgreiingar.

Retningsliner og lovkrav
Forureining til vatn og grunn

Skadeverknadane av forureina vatn og grunn kan spenne frå direkte helseskade til opplevd ulempe. Den vanlegaste årsaka til dette er utslepp av kloakkvatn og kjemikaliar. Forureining av vatn og grunn er viktig fordi vi vert eksponert for dette via drikkevatn og badevatn. Det er teknisk etat i kommunane som har ansvar for vasskvaliteten på drikkevatnet.

Kontakt
Retningsliner og lovkrav
Hovudsida Miljøretta helsevern

Sist oppdatert: 18.01.2023
Publisert: 15.11.2019