Bustad/bufellesskap

Miljøtenesta

Miljøtenesta har hovudkontor på Dalsøyra. Vi har eit bu- og aktivitetstilbod som er lokalisert der. Vi har 7. leiligheiter og eit aktivitetsenter.

Miljøtenesta gjev tiltak og teneste til menneskjer med psykisk utviklingshemming. Tilbodet omfattar alt frå tenester heile døgnet til lettare miljøtenester for andre. Nokre av brukarane får sine tenester med utgangspunkt i eigen bustad.

Tenesta er lovpålagt; å gjev hjelp til menneskjer med psykisk utviklingshemming, og avlastning for foreldre/pårørande som har barn med utviklingshemming, funksjonshemming eller andre vanskar.

Tenesta har lovpålagt; ansvar for miljøterapi og støttekontaktar for vaksne og born med utviklingshemming eller annan funksjonshemming.

Vi har som mål:

 • At den einskilde skal kunne leve og bu sjølvstendig
 • At den einskilde skal kunne ha eit meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre
 • At den einskilde brukar skal ha friheit til å leve sitt eige liv.

På aktivitetsenteret legg vi til rette for arbeid og aktivitet alle dagar, det kan være i form av arbeid på aktivitetsenteret, men og ute i det lokale næringslivet. Vi har samarbeid med Inn på tunet, nærbutikkarbutikkar, næringslivet i Sløvåg, kafear, barnehage og skule og vidaregåande skule ved Austrheim.

Vi har og medansvar i tildeling av BPA (Brukastyrt personleg assistanse).

Omsorgsbustad

Personar med nedsett funksjonsevne og andre som treng tilpassa bustad, kan søkje om å få leige ein omsorgsbustad.

Omsorgsbustaden er tilpassa rørslehemma og bygd slik at du kan motta nødvendige pleie- og omsorgstenester. Bustaden er din eigen heim, og tildeling av heimetenester skjer etter søknad og individuell vurdering.

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester 

Fordi søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på kommunehuset eller send dei til:

 • Gulen kommune
  Ved Tiltaksnemda for helse- og omsorgstenester
  Eivindvikvegen 1119
  5966 Eivindvik 
Kva får du?
 • du får ein tilpassa bustad
 • du kan søkje om bustøtte frå Husbanken
Krav til søkjar
 • du er 18 år eller eldre
 • du må ha legeuttale
 • du må ha eit fysisk eller psykisk funksjonstap
 • du må betale husleige
Kontakt oss

Vi minner om at helseopplysningar ikkje bør sendast på e-post.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.


Sist oppdatert: 28.02.2024
Publisert: 08.06.2018